Vedtægter

Vedtægter for Saluteringslauget.

Laugets navn:

Himmerlands Saluteringslaug.

Hjemsted:

Aars Kommune.

Laugets formål:

Gøre Himmerland mere synlig på Danmarkskortet ved salutering på nationale historiske og lokale mærke- og festdage efter Oldermandsskabets godkendelse.

Ligeledes skal Lauget arbejde for pleje af kultur- og krigshistorie.

Medlemmer:

Som medlemmer kan ejere af kanoner, eller personer som vil opfylde Laugets formål optages. Nye medlemmer skal godkendes af Oldermandsskabet. Støttemedlemsskab er åbent for alle interesserede.

Kontingent:

Kontingent for både medlemmer og støttemedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed i alle spørgsmål. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer, dog er Første  Oldermands stemme afgørende ved stemmelighed. Ordinær generalforsamling afholdes i november måned og indkaldes med 14 dages varsel. Stemmeret har medlemmerne, hvorimod støttemedlemmer ikke har stemmeret, men ret til at deltage i generalforsamlingen. Støttemedlemmer har ligeledes ret til at stille forslag til Lauget. Forslag skal være Oldermandsskabet i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden:

 • Dagsordene på generalforsamlingen skal indeholde følgende:
 • Valg af dirigent. Må ikke være en fra Oldermandsskabet.
 • Første Oldermands beretning
 • Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Valg til Oldermandsskabet
 • Valg af revisor
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

Oldermandsskab:

Generalforsamlingen vælger et Oldermandsskab på 3 medlemmer.

Oldermandsskabet vælges for 2 år og konstituerer sig selv.

Oldermandsskabet skal have følgende medlemmer:

 • Første Oldermand
 • Anden Oldermand (næstformand og sekretær)
 • Kassemester (kasserer)

Regnskab:

Regnskabsåret er 01 Okt-30 SEP. Lauget må ikke stifte  gæld.